Regulamin

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej www.annaczechowicz.com prowadzona jest przez Annę Czechowicz prowadzącą firmę pod nazwą Anna Czechowicz Personal & Fashion Stylist. Firma zarejestrowana jest w Belgii (Terlinden 6, 9450 Denderhoutem) pod numerem BE 0673.964.017.

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email: info@annaczechowicz.com

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż produktów na Stronie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, który określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze Strony.
 2. Warunkiem korzystania ze Strony i zakupu Kursu jest wcześniejsze zapoznanie się z poniższym Regulaminem i jego akceptacja przez potwierdzenie zapoznania się z jego treścią i przestrzegania jej.
 3. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż materiałów w formie elektronicznej.
 4. Za pośrednictwem Strony, Kupujący może dokonać zakupu Kursu.
 5. Klienta obowiązuje zakaz kopiowania zakupionych Produktów i ich rozpowszechniania.
 6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Wszystkie ceny podane na Stronie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

 1. Dostęp do Internetu,

 2. System operacyjny,

 3. Przeglądarka internetowa,

 4. Przeglądarka plików(np. AdobeReader),

 5. Możliwość wydrukowania zakupionych materiałów,

 6. Posiadanie aktywnego adresu e-mail.

§ 2 Definicje

Strona – strona internetowa prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.annaczechowicz.com

Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Strony.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów na Stronie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – Anna Czechowicz, prowadząca sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej.

Regulamin – niniejszy Regulamin Strony.

Umowa – umowa zawarta z Klientem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Kurs – dostępny na Stronie będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3 Składanie zamówienia

W celu zakupu Kursu należy podjąć następujące kroki:

 1. Wybrać jeden z pakietów Kursu będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz”,
 2. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,

 3. Zaakceptować Regulamin, który jest niezbędny do dokonania Zakupu,

 4. Potwierdzić zamówienie, – kontynuuj klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 5. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Zamawiam” i opłaceniem) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Kursu objętych zamówieniem.

§ 4 Metody płatności

Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówiony Kurs:

1. Płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.

2. Płatność za pośrednictwem systemu PayPal oraz DotPay.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

 3. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.

§ 6 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

§ 7 Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady Kursu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady polityki prywatności i plików cookies dostępnej są pod adresem: http://www.annaczechowicz.com/polityka-prywatnosci/

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.